Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Absolutorium dla burmistrza, krzyże dla mikołowian

23.06.2021 1 0123.06.2021 1 02

Pierwsza po kilkumiesięcznym obradowaniu w zdalnym trybie stacjonarna sesja Rada Miasta odbyła się 22 czerwca w Białym Domku. Poprzedziła ją minuta ciszy ku pamięci zmarłych w ostatnich tygodniach: Róży Jarczyk – byłej kierowniczki biura RM oraz Józefa Matyjasika – byłego radnego.

Krzyże zasługi
Wyjątkowym punktem była towarzysząca posiedzeniu ceremonia wręczenia przez burmistrza Stanisława Piechulę przyznanych przez Prezydenta RP krzyżów zasługi. Srebrny otrzymał dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs, zaś brązowe dyrektor SP nr 8 w Panowach Janina Szołtysek, harcmistrz Mirosław Juskowiak oraz komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk i jego zastępca Janusz Grzymała.

Raport i sprawozdania
Głównym punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok i cała poprzedzająca je procedura.
Raport o stanie gminy omówił osobiście Stanisław Piechula, rozwijając głównie tematy: oświaty i związanych z nią inwestycji, budowy centrum przesiadkowego, perturbacji z rządowymi planami budowy kolei szybkich prędkości, konsekwencji pandemii w kulturze oraz dbałości o estetykę miasta. Wiceburmistrz Mateusz Handel wspomniał o inwestycjach, strategii rozwoju Mikołowa, termomodernizacji i ekologii. W efekcie radni przegłosowali udzielenie burmistrzowi wotum zaufania.
Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Mikołowa za 2020 rok omówił Mateusz Handel, radni poznali także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Dyskusję wywołał punkt dotyczący informacji o stanie mienia gminy, w którym radna Stanisława Hajduk-Bies przyznała, że brakuje jej w poczynaniach władz wrażliwości społecznej względem osób wymagających wsparcia. Polemizował z nią burmistrz zaręczając, że służby miejskie wkładają w tym względzie wiele starań. W rezultacie doszło do emocjonalnej wymiany zdań z udziałem kilkorga innych radnych.
Niezależnie od tego o przedstawionym sprawozdaniu pozytywnie wypowiedzieli się także przewodniczący komisji RM oraz komisji rewizyjnej, po czym obecni większością głosów zaaprobowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, jak również udzielenie absolutorium burmistrzowi.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska podkreśliła, że pozytywna ocena pracy burmistrza jest rezultatem pracy wielu ludzi, a on sam podziękował za to swoim współpracownikom.

Uchwały
Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032 • udzielenie 70 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie w Bazylice św. Wojciecha • udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej – 3 tys. na wyjazd śródroczny uczniów ZS nr 1 Specjalnych i prawie 1,64 mln zł w ramach współfinansowania przebudowy ul. Pszczyńskiej • aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej • określenie średniej ceny paliwa w gminie w roku szkolnym 2021/2022 • ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych • uzupełnienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” • zatwierdzenie projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy • zmianę uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane.
Dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Zdaniem radnego Adama Zawiszowskiego proponowana maksymalna stawka zniżek wynosząca 65 procent jest za niska i należy pozostać przy poprzedniej określonej na 75 procent (przed laty było to nawet 85 procent). Ripostowali Stanisław Piechula i Mateusz Handel dowodzący, że gminie nie opłaca się sprzedawać mieszkań taniej niż wynoszą kwoty, które musi płacić, gdy sama je buduje:
– Nie może być tak, że my budując ponosimy 100 procent kosztów, a sprzedawać mielibyśmy za ułamek wartości – powiedział Stanisław Piechula.
– Gmina nie jest przedsiębiorstwem mającym przynosić zyski – poparła Adama Zawiszowskiego Stanisława Hajduk-Bies, większość jednak zgodziła się z argumentacją burmistrzów i uchwała została podjęta.

Interpelacje i wolne głosy
Radna Ewelina Kukla złożyła interpelację, by latem w centrum miasta stanęła instalacja kolorowych parasolek. O dalsze obniżenie opłat dla firm gastronomicznych zwrócił się do burmistrza radny Jarosław Sworzeń, jednak pomysł nie zyskał akceptacji. Radny Krzysztof Żur zaapelował o przyspieszenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem Borowej Wsi, wspomniał też o problemie zarośniętych wysoką trawą rejonów skrzyżowań w tym sołectwie. W imieniu kierowców radna Anna Chrapek-Budacz zapytała, kiedy zniknie powodująca tworzenie się korków sygnalizacja świetlna w rejonie budowy centrum przesiadkowego, na co Mateusz Handel zapewnił, że powinno do tego dojść na początku lipca. Przewodnicząca RM poinformowała, iż ze względów proceduralnych nieważna pozostaje przedstawiona przed miesiącem petycja Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej o nadanie nazw mikołowskim rondom, jednak szanując wolę mieszkańców, którzy się pod nią podpisali, propozycję taką mogą podjąć ona sama, burmistrz lub radni. Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik podziękował za gruntowny remont ul. Jana Matejki, a Stanisława Hajduk-Bies za spowolnienie ruchu na ul. Ludwika Waryńskiego. (BP)

23.06.2021 1 0323.06.2021 1 0423.06.2021 1 0523.06.2021 1 0623.06.2021 1 0723.06.2021 1 0823.06.2021 1 0923.06.2021 1 10

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0206.07.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę