Zamieszanie ze stypendiami

20.11.2019 1 0120.11.2019 1 02

Zwołaną na 19 listopada sesję Rady Miasta Mikołowa poprzedziła prezentacja nowego samochodu gaśniczego OSP Mokre, który zaparkował przed Białym Domkiem.

Tematy wiodące
Jednym z głównych tematów posiedzenia było bezpieczeństwo w mieście, stąd obecność na sali komendantów służb mundurowych: nadkomisarza Dariusza Waligóry (KP Policji), brygadiera Damiana Krawczyka (KP Straży Pożarnej), Bogusława Łuczyka i Janusza Grzymały (Straż Miejska) i Dariusza Gaschiego (ZM OSP). Dyskusji nie było, gdyż radni zapoznali się wcześniej z przygotowanymi przez nich sprawozdaniami.
Nie było także debaty nad drugim tematem wiodącym, czyli systemem ciepłowniczym w Mikołowie, jedynie wiceprzewodniczący RM Michał Rupik zapytał w imieniu mieszkańców os. Mickiewicza o różnice w cenach ciepła w poszczególnych rejonach miasta. Wcześniej radni otrzymali pisemne sprawozdanie Zakładu Inżynierii Miejskiej oraz pismo związkowców Taurona – oddział Elektrownia Łaziska.
Radni podjęli też apel „w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilkanaście punktów. Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Mikołowa na lata 2019 – 2031 • udzielenie pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu w kwocie prawie 7 tys. zł na wyprawki szkolne • ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy.
Poza tym: odnieśli się do skargi na kierownika ZGL • podjęli zmiany dotyczące statutów Centrum Usług Wspólnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej • przyjęli regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów • przyjęli rezygnację radnego Sylwestra Czarnoty z udziału w pracach komisji skarg i wniosków.
Radni zaakceptowali też program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Przed podjęciem tej uchwały radna Stanisława Hajduk-Bies przypomniała, że nie każda taka organizacja ma w Mikołowie swój lokal, lecz burmistrz Stanisław Piechula zapewnił, iż przygotowywane są one w remontowanych obecnie kamienicach przy rynku. Z kolei na uwagę radnej, że niezbędne byłoby stworzenie tzw. ogrzewalni dla bezdomnych, burmistrz odparł, iż na przeszkodzie uruchomienia takowej stoją przepisy prawa.

Stypendia
Emocje wzbudził projekt uchwały dotyczącej stypendiów dla uczniów i studentów. Dyskusję rozpoczął radny Krzysztof Żur, który w imieniu klubu OKS stwierdził, że projekt nie uwzględnia wprowadzonych przed rokiem zmian w ustawie o systemie oświaty, dlatego jest niezgodny z obowiązującym aktualnie prawem. Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska dodała, że wpłynęła skarga trojga rodziców na niewłaściwe ich zdaniem rozstrzygnięcie komisji stypendialnej krzywdzące ich dzieci.
W czym rzecz – wg obowiązującej dotychczas w Mikołowie uchwały prawo do otrzymania stypendium mają wyłącznie mieszkańcy Mikołowa (i absolwenci), bez względu na szkołę, do której uczęszczają; zaś wg obowiązującej od roku ustawy prawo to mają uczniowie danej szkoły bez względu na miejsce zamieszkania, zaś absolwenci stypendium dostać nie mogą.
Trzeba dodać, że ustawa jest aktem prawnym ważniejszym niż uchwała RM.
Burmistrz Stanisław Piechula przyznał, że popełniono błąd, lecz nieprzyjęcie uchwały spowoduje, iż stypendium nie dostanie żaden uczeń:
– Skrzywdzimy tych, którzy na to stypendium zasłużyli – powiedział.
Za znalezieniem w takiej sytuacji wyjścia, w którym – by uczniowie nie poczuli się oszukani – optowała także przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
W efekcie dyskusji, w której uczestniczył kilkoro radnych, ostatecznie większością głosów całej RM zgodzono się z propozycję wiceprzewodniczącego RM Michała Rupika, aby uchwałę odrzucić, lecz zobowiązać burmistrza do podjęcia działań, dzięki którym stypendia otrzymają wszyscy, którym się one należą. (BP)

20.11.2019 1 0320.11.2019 1 0420.11.2019 1 0520.11.2019 1 0620.11.2019 1 0720.11.2019 1 0820.11.2019 1 0920.11.2019 1 10

KALENDARIUM

NA AFISZU

25.09.2021 plakat2 001 25.09.2021 plakat2 002

 26.09.2021 plakat 00119.09.2021 plakat2 002

25.09.2021 plakat2 00326.09.2021 plakat 002

19.09.2021 plakat2 00525.09.2021 plakat2 004

25.09.2021 plakat2 00526.09.2021 plakat 003

Przewiń na górę