Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Kwiaty, honory i gratulacje dla zasłużonych

23.05.2023 1 00123.05.2023 1 002

Wręczenie Honorowych Odznak za Zasługi dla Województwa Śląskiego zasłużonym mieszkańcom Mikołowa było rozpoczynającym, a zarazem głównym punktem sesji Rady Miasta zwołanej na 23 maja.

Osiem odznak
Wręczyli je radny Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula. Było ich osiem: sześć indywidualnych oraz dwie dla organizacji.
Otrzymali je: Grażyna Bondel, Irena Bondel, Andronika Krawiec, Kazimiera Mitoraj, Krystyna Szymańska i Barbara Wilkoszyńska oraz Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki Zmiana i Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.
Sylwetki wyróżnionych zaprezentował rzecznik miasta Tomasz Rogula, a w imieniu  wszystkich odznaczonych za dostrzeżenie ich pracy podziękowała Krystyna Szymańska.

Temat wiodący
Temat wiodący sesji skupił się na działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dyskusja ograniczyła się do MOPSu, a konkretnie jego aktywności w zakresie walki z problemem bezdomności.
Jako pierwsza głos zabrała radna Stanisława Hajduk-Bies, która stwierdziła, iż w jej odczuciu kwestia ta jest w Mikołowie banalizowana, zaś jako dowód podała, że od dziewięciu lat regularnie podkreśla brak w naszym mieście chociażby ogrzewalni dla osób pozbawionych dachu nad głową. Polemizował z nią burmistrz mówiąc, że MOPS robi w tym zakresie wszystko na miarę potrzeb i możliwości. W podobnym tonie wypowiadali się przewodnicząca RM i wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz, odmiennego zdania byli radni Grażyna Ostafin i Krzysztof Żur. Głos zabrali również dyrektor MOPS Aleksandra Stolarska i kierownik Dziennego Domu Pomocy Przemysław Sawaryn zapewniający, że podległe im instytucje właściwie wywiązują się ze swoich zadań. Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik odniósł się do tematu przez pryzmat postrzegania problemu bezdomności od strony ratowników medycznych, przyznał jednocześnie, że ogrzewalnia na pewno poprawiłaby w okresie zimowym sytuację tych ludzi.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2023 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045•  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego (12 tys. zł) oraz na współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej (1,125 mln zł) • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2023 roku • ustanowienia służebności gruntowej • nadania nazwy ul. Eliasza Tertoły drodze publicznej • nadania nazwy ul. Sielanka drodze wewnętrznej • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek • podjęcia apelu do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o wykluczenie sportowców rosyjskich i białoruskich z najbliższych igrzysk oraz zawodów o randze międzynarodowej.

Informacje, zapytania, wolne głosy
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała m. in. o wpłynięciu z Centralnego Portu Komunikacyjnego odpowiedzi na pytania sformułowane przez radnych na poprzedniej sesji. Odczytała także pismo wojewody śląskiego odnośnie skargi, jaką złożyła na nią Stanisława Hajduk-Bies, mająca zastrzeżenia do potraktowania jej na poprzednich dwóch posiedzenia, kiedy pojawił się zarzut notorycznego parkowania przez nią samochodem na miejscu dla niepełnosprawnych na os. Piłsudskiego. Wojewoda nie zgłosił uwag do poczynań przewodniczącej w tej sprawie.
Radna Aneta Esnekier zapytała, czy zgodne z prawem jest zasypywanie przez właściciela terenu zbiornika wodnego na terenie dawnej papierni, zaś Grażyna Ostafin pragnęła dowiedzieć się, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia na ul. Podleskiej związane z budową Lidla (wiceburmistrz Mateusz Handel odparł, że wg inwestora potrwają najdłużej do końca czerwca). Radny Andrzej Sukiennik zgłosił pytanie, czy miejskie służby są przygotowane na ewentualne pożary samochodów elektrycznych.
Ostatnią część sesji zdominowała długa wymiana zdań radnych mających odmienne zdanie co do zacytowanej wcześniej odpowiedzi wojewody. (B)

Sylwetki odznaczonych zaprezentowane przez Tomasza Rogulę

• Grażyna Bondel jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Uśmiech w Mikołowie od ponad 30 lat. W ramach działalności Stowarzyszenia organizuje spotkania dla dzieci i młodzieży, wyjazdy rekreacyjne dla podopiecznych, przygotowuje przedstawienia. O różnorodnej tematyce. Jest koordynatorem wielu zbiórek charytatywnych takich jak „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zbiórek świątecznych w ramach Śląskiego Banku Żywności, spotkań z Mikołajem, przygotowaniem spotkań bożonarodzeniowych i wielkanocnych dla około 300 osób z gminy Mikołów, organizowaniem kolonii zimowych i półkolonii w okresie wakacji. Prowadzi świetlicę dla dzieci oraz jest opiekunem Scholi dziecięcej przy parafii Św. Wojciecha w Mikołowie. Od wybuchu wojny na Ukrainie jest niezwykle zaangażowana w bieżącą i nieustanną pomoc rodzinom z Ukrainy. Jako Prezes Stowarzyszenia kieruje tą Organizacją w sposób niezwykle perfekcyjny. Obok pracy społecznej pracuje również zawodowo jako dyplomowany nauczyciel i katecheta. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
• Irena Bondel od roku 1990 zajmuje się działalnością charytatywną, najpierw w Stowarzyszeniu Uśmiech, które było Kołem Caritasu, natomiast w roku 2002 przekształciło się w Stowarzyszenie Uśmiech w Mikołowie. Działania Stowarzyszenia są ukierunkowane na wsparcie i wyrównywanie szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, aktywizację społeczną, zawodową w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnieniu im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Pani Irena pracuje w Stowarzyszeniu nieodpłatnie. Dzięki Jej ogromnemu zaangażowaniu w pozyskiwaniu i zachęcaniu młodych ludzi do pracy obecnie na zasadzie wolontariatu pracuje około 20 osób. Za zasługi na rzecz bezinteresownej pomocy w 2009 roku otrzymała tytuł Wolontariusza Roku w Mikołowie, a w roku 2018 została uhonorowana tytułem Mikołowianina Roku.
• Andronika Krawiec jest absolwentką wychowania muzycznego wydziału artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Przez 26 lat prowadziła chór mieszany Cecylia w Paniówkach. Współpracuje z Międzynarodową Akademią Chóralną „In terra pax w Międzyzdrojach”. Założycielka i prowadząca od 1991 roku dziecięco-młodzieżowy Zespół Muzyki Dawnej i Tańca Historycznego Capella Nicopolensis. Od roku 2000 kierownik muzyczny zespołu regionalnego Mikołowianki. Autorka wydawnictw edukacyjnych dla dzieci na flety proste. Pani Andronice nie jest też obca działalność popularyzatorska i edukacyjna w mediach społecznościowych. Zajmowała się wieloma projektami popularyzującymi śląskie tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Swoje teksty, wywiady i artykuły na warunkach honorowych udostępnia w popularnych miesięcznikach i biuletynach. Zasiada również bez pobierania żadnych honorariów w jury konkursowym o zasięgu: miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
• Kazimiera Mitoraj mając 19 lat rozpoczęła pracę w zawodzie nauczyciela w Jaworniku Polskim. Po przeprowadzce na Śląsk kontynuowała pracę w zawodzie nauczyciela. Przełożeni doceniając Jej pracę, zaangażowanie oraz kreatywność powierzali Jej kolejno coraz wyższe stanowiska. Była założycielką i opiekunem Szkolnego Koła Przyjaciół Mikołowa. W ten sposób młodzież poznawała między innymi historię Mikołowa. Organizowała wiele wycieczek  krajoznawczych dla młodzieży. Z bardzo dobrymi efektami przygotowywała młodzież do udziału w licznych konkursach na poziomie pozaszkolnym. W 1967 roku w Miejskim Domu Kultury pod Jej kierownictwem zorganizowano wystawę mikołowskich pamiątek przeszłości. W roku 1975 została dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie. Pełniąc funkcję dyrektora tejże szkoły, w roku 1984 podjęła się bardzo trudnego zadania, a mianowicie rozbudowy szkoły systemem gospodarczym. Prace trwały 5 lat i wymagały bardzo dużej determinacji. Od najmłodszych lat związana była z działalnością społeczną w organizacjach młodzieżowych. Ofiarnie działała w Stowarzyszeniu Przyjaciół Mikołowa, którego przez wiele lat była prezesem, brała czynny udział w opiece nad mikołowskimi zabytkami i miejscami pamięci narodowej, w latach 1974-1978 społecznie pełniła funkcję radnej Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie. Jej pasją było zbieranie eksponatów, pocztówek, nagrań związanych z ziemią mikołowską i jej kulturą z myślą, aby przyszłe pokolenia mogły się z nimi zapoznać. Pani Kazimiera Mitoraj została odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznakami i medalami resortowymi.
• Krystyna Szymańska ukończyła studia wyższe, kierunek muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wieloletni pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Swoją działalność pedagogiczną cały czas wspiera udziałem w licznych ogólnopolskich kursach i seminariach dotyczących kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych takich jak literatura muzyczna, audycje muzyczne, polski folklor muzyczny. Oprócz działalności pedagogicznej Pani Krystyna Szymańska zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem koncertów muzycznych charytatywnych oraz  festiwalowych. Szuka i znajduje uzdolnione muzycznie mikołowskie dzieci i młodzież, którym pomaga rozwijać talenty muzyczne w różnego typu szkołach muzycznych. Jej empatyczne działania w tym kierunku przyniosły wiele sukcesów. Jej wychowankom między innymi w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia oraz zdobyciem czołowych miejsc na koncertach w Polsce, jak też poza granicami naszego kraju. Jest organizatorem wycieczek edukacyjnych do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Od wielu lat prowadzi w ramach nadobowiązkowego przedmiotu – folklor muzyczny. Jest Osobą, która za swoją działalność charytatywną otrzymała wiele podziękowań i gratulacji, między innymi od Ministra Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Katowice, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Stowarzyszenia Uśmiech w Mikołowie, dyrekcji szkół i wielu wybitnych osobistości świata muzyki.
• Barbara Wilkoszyńska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydziału Filologii Polskiej. Jej kariera w zawodzie nauczyciela rozpoczyna się już w 1969 roku. Przez 25 lat łączyła funkcję nauczycielki języka ojczystego i wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 oraz kolejno Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 w Mikołowie. Dodatkowo w każdej placówce szkolnej w której była zatrudniona w danym okresie prowadziła koła żywego słowa przygotowując uczniów do wielu konkursów recytatorskich szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego. Rezultatem Jej działań było zajmowanie I, II i III miejsc w zmaganiach finałowych. Przez wiele lat była organizatorem pedagogizacji  dla rodziców uczniów. Przewodniczyła Samokształceniowej Komisji Nauczycieli Humanistów. Jako Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie przez kilka lat brała czynny udział w pracach zespołu ds. badania wyników nauczania w mikołowskich szkołach. Prowadzony przez Nią Samorząd Uczniowski uzyskał I miejsce we współzawodnictwie szkolnym w Mikołowie, natomiast Pani Wilkoszyńska otrzymała nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania. Przez wiele lat była mentorem dla młodych stażem nauczycieli sprawując funkcję ich opiekuna. Wspólnie z wychowawcami klas V – VII oraz absolwentami Uniwersytetu Śląskiego prowadziła badania nad skutecznością metod terapii pedagogicznej w stosunku do uczniów zagrożonych patologią społeczną i wadami rozwojowymi. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej, Klubu Lidera, Zespołu Nauczycieli Nowatorów, Wojewódzkiej Rady Postępu Technicznego. W latach 1996-2020 była radną Rady Miejskiej Mikołowa, w tym przez jedną kadencję pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Przez 8 lat pracowała jako przewodnicząca Komisji Miejskiej ds. Stypendialnych dla szczególnie uzdolnionej uczącej się młodzieży. Współpracowała z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich szczebli. Do tej pory odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
• Od ponad 20 lat działa na terenie Mikołowa, a od ponad 15 na terenie powiatu mikołowskiego Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki Zmiana. Celem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnych kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą domową i uzależnianiami od alkoholu i narkotyków. Wsparciem i pomocą obejmuje zarówno osoby doświadczające przemocy, stosujące przemoc, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, jak i rodziny tych osób. W tym celu Stowarzyszenie uruchomiło Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego. Do dyspozycji osób poszukujących pomocy jest zawsze konsultant oraz psycholog lub terapeuta uzależnień, co pozwala na zachowanie standardów profesjonalnej pomocy psychospołecznej. Świadczona pomoc ma charakter indywidualny oraz grupowy. Na przestrzeni 20 lat działalności Stowarzyszenie stało się organizacją rozpoznawalną i często polecaną zarówno przez osoby indywidualne, jak też korzystające z pomocy specjalistów Stowarzyszenia i instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem takie jak Sąd Rejonowy w Mikołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, szkoły, przedszkola. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki Zmiana aktywnie angażuje się w projekty o charakterze powiatowym np. „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, „Szkoła dla rodziców”. Prowadzone działania, praca doskonałych specjalistów  z zakresu przemocy domowej, uzależnień oraz innych kryzysowych sytuacji życiowych – doprowadziły do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach związanych z przemocą i uzależnieniami. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie: Sabina Bogdanowicz – Prezes, Karina Mura – Wiceprezes, Joanna Stawowska – Wiceprezes, Monika Draczka-Knopik – Skarbnik, Justyna Malinowska – Sekretarz.
• Mikołowskie Towarzystwo Historyczne powstało 1 grudnia 2011 roku. Towarzystwo stawia sobie za cel wspieranie badań nad przeszłością Mikołowa oraz ziemi mikołowskiej, zrzeszanie i reprezentowanie osób angażujących się aktywnie w rozwój lokalnej historiografii, upowszechnianie wiedzy o historii ziemi mikołowskiej, a także sprawowanie opieki nad materialną i kulturalną spuścizną miasta i regionu. Bazę zasobów Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego stanowią: filmy, zdjęcia, dokumenty, pocztówki sprzed kilkudziesięciu lat. Aby historia Mikołowa wciąż była żywa, MTH publikuje Mikołowskie Zeszyty Historyczne. Promocja 5 już Zeszytu Historycznego odbyła się w grudniu 2022 r. MTH prowadzi: prelekcje, spacery historyczne, nagrania świadków historii Mikołowa, zbiera eksponaty, a także prowadzi wiele innych działań, między innymi zainicjowało renowację cmentarza ewangelickiego. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą. Mikołowskim Towarzystwem Historycznym kieruje Zarząd w składzie: dr hab. Grzegorz Bębnik – prezes, Iwona Kurdziel-Drzewiecka – wiceprezes, Piotr Grodecki – wiceprezes, Mariusz Dmetrecki – skarbnik, dr Bronisława Jeske-Cybulska – członek Zarządu, Wojciech Szwiec – członek Zarządu.

23.05.2023 1 00323.05.2023 1 00423.05.2023 1 00523.05.2023 1 00623.05.2023 1 00723.05.2023 1 00823.05.2023 1 00923.05.2023 1 01023.05.2023 1 01123.05.2023 1 01223.05.2023 1 01323.05.2023 1 01423.05.2023 1 01523.05.2023 1 01623.05.2023 1 01723.05.2023 1 01823.05.2023 1 01923.05.2023 1 02023.05.2023 1 02123.05.2023 1 02223.05.2023 1 02323.05.2023 1 024

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.04.2024 plakat 01 01 30.04.2024 plakat 01 02

 20.05.2024 plakat 01 00121.05.2024 plakat 01 002

20.05.2024 plakat 01 00223.05.2024 plakat 01 001

19.05.2024 plakat 0123.05.2024 plakat 01 002

18.05.2024 plakat 01 00318.05.2024 plakat 02 001

 
Przewiń na górę