Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

11_OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
I KOMUNIKATY

Dla pasażerów autobusów

Woda i parkowanie

VIII budżet obywatelski – nabór wniosków

Autobusy zamiast pociągów

 


 

Powszechny Spis Rolny 2020

 ogłoszenie Powszechny Spis Rolny-1


Tarcza antykryzysowa – ważne informacje

Miss i Mister w maseczkach


Rowerowa pora na Turbonestora

brajlówka 1Fundacja Brajlówka prowadzi akcję zbierania kilometrów przejechanych na rowerze na rzecz projektu „Pora na Turbonestora”.
Fundacja Brajlówka działa w środowisku osób niewidomych i słabowidzących oraz ich otoczenia. Nasze działania mają różnorodny charakter – od szkoleniowych przez kulturalne do sportowo-rekreacyjnych. W nasze działania angażujemy także środowisko lokalne (m.in. przy realizacji międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+). Prowadzimy również spotkania profilaktyczne w zakresie chorób oczu (jaskra, AMD).
Od czerwca prowadzimy akcję zbierania kilometrów przejechanych na rowerze na rzecz projektu „Pora na Turbonestora”. Projekt ten ma charakter integracyjny, a jego głównym celem jest aktywizacja sportowo-rekreacyjna osób niewidomych i niedowidzących (kolarstwo tandemowe, Nordic Walking i zajęcia usprawniające).
Aby wesprzeć nasz projekt, trzeba pobrać i zainstalować na telefonie aplikację OdLOTTOwa Jazda (wersja dla Smartphona lub IPhone’a), zarejestrować się i wybrać projekt „Pora na Turbonestora – Fundacja Brajlówka". Za każdym razem, kiedy się wsiada na rower, trzeba włączyć aplikację, a po zakończeniu jazdy – wyłączyć ją, a wtedy kilometry zostaną naliczone.
Akcja trwa do 30 września. Dziękujemy za każdy przekazany kilometr – każdy z nich przybliża nas do zwycięstwa. Więcej o naszym projekcie i o Fundacji można przeczytać w aplikacji.
Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy i rozpropagowanie jej wśród Państwa rodzin i znajomych.

Fundacja Brajlówka


 

Interaktywne mapy

Zapraszamy do odwiedzenia nowego miejsca w Internecie. Chcemy w nim prezentować analizy przestrzenne opracowane na podstawie danych posiadanych przez Urząd Miasta. Będą się tutaj pojawiać interaktywne aplikacje tematyczne związane z Mikołowem. Z aplikacji można korzystać poprzez stronę internetową Mikołowa: w menu „O Mikołowie” kafelek „Interaktywne mapy Mikołowa” (https://mikolow.eu/o-mikolowie/interaktywne-mapy/). BRSI UM Mikołów


 

Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej Mikołowa z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do:

do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 7 ławników, w tym:
4 ławników do orzekania w sprawach karnych,
3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych;

do Sądu Rejonowego w Mikołowie w liczbie 4 ławników, w tym:
2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.   

Wyboru ławników Rada Miejska Mikołowa dokona najpóźniej w październiku 2019 roku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.52 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011r. Nr 121, poz.693)

Zgodnie z art. 158 w/w ustawy:
ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat;
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
duchowni;
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
funkcjonariusze Służby Więziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Tryb zgłaszania kandydatów:
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
prezesi właściwych sądów;
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby (dokument do uzyskania w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego – budynek Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja nr 16/18, p. 12, Tel. 32/6070591, 32/6070153);
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
dwa zdjęcia, wykonane zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko umieszczone jest jako pierwsze na liście.
Koszt  opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Kandydaci na ławników  podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Właściwy Komendant Wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

KARTY ZGŁOSZENIA wraz z innymi dokumentami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołowie, Rynek 16 w Biurze Rady Miejskiej Mikołowa pokój 11.

UWAGA: kartę zgłoszenia wraz z innymi wzorami dokumentów można pobrać:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego – Biuro Rady Miejskiej  pokój 11,
2) w formie edytowalnej ze stron internetowych:
– Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
– Urzędu Miasta Mikołów, Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.mikolow.eu/?a=13502

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk – Słomska


 

Sprzedaż alkoholu – prawo i psychologia

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót organizuje szkolenia na temat „Prawne i psychologiczne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ograniczenia dostępności alkoholu dla młodzieży”. Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.
Zaplanowano je na czwartki: 21 marca, 11 kwietnie, 16 maja, 6 czerwca, 22 sierpnia, 19 września, 10 października, 21 listopada i 12 grudnia. Miejsce: KA Powrót, ul. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32 22 66 550, rozpoczęcie zawsze o godz. 14.30. Organizatorzy proszą o telefoniczne uzgodnienie terminu uczestnictwa.


 

Z e-dowodem można więcej

Urząd Miasta Mikołów – Referat Spraw Obywatelskich uprzejmie informuje, że od 4 marca istnieje możliwość złożenia wniosku o nowy e-dowód. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
E-dowód umożliwia m. in.: logowanie się do porali administracji publicznej (np. ePUAP) oraz elektroniczne podpisywanie dokumentu (podpis osobisty, który potrzebny jest do korzystania z e-usług).
E-dowód zawiera te same dane, co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją jest numer CAN, który będzie potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie danych zapisanych w warstwie elektronicznej.
UWAGA! – jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go wymieniać.

Grażyna Socha
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich


 XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Instytut Mikołowski ogłasza XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą – posiadającą takie samo godło – zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie – do dnia 1 maja 2019 (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43 – 190 Mikołów.
Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 10 maja 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.
Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Marta Podgórnik (przewodnicząca), Wojciech Brzoska i Konrad Wojtyła.
Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Czas na PIT-y – 13 marca Dzień Otwarty

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2018r. upływa w dniu 30.04.2019r.

Zeznania podatkowe można złożyć w następujący sposób:
1. przesłać drogą elektroniczną korzystając z usługi Twój e-PIT lub formularzy interaktywnych, na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl;
2. przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4;
3. złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:
– na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub
– w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.30 do 14.00.

Dla podatników w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowano stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z którego skorzystać można, chcąc wysłać zeznanie drogą elektroniczną.

W dniu 13 marca 2019r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na Dzień Otwarty dla Seniorów, podczas którego pracownicy będą udzielać zainteresowanym podatnikom informacji na temat przysługujących ulg i odliczeń, a także pomagać w elektronicznym złożeniu zeznania czy wypełnianiu oświadczeń o przekazaniu 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego.


 MOPS zaprasza do ankiety

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019– 2023 dla Gminy Mikołów, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, którą można uzupełnić wchodząc na link: https://goo.gl/forms/neNTl4an13qatYaD3
Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie i na stronie https://mops.mikolow.eu/o-nas/do-pobrania
Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania.
Ankietę można wypełnić internetowo, natomiast ankiety wypełnione w wersji papierowej prosimy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku
Aleksandra Stolarska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie


Masz azbest? Zgłoś wniosek

Gmina Mikołów ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Mikołów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów przedsięwzięcia. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Zainteresowani właściciele nieruchomości mogą w terminie do 15 marca 2019 r. składać w Urzędzie Miasta Mikołów wnioski wraz załącznikami. Są one dostępne, w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 Urzędu, I piętro, ul. Rynek 16 w Mikołowie w godzinach urzędowania: w poniedziałek od 7.30 do 17.00., od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.mikolow.eu w zakładce – Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta, Kategoria: Ochrona środowiska, Kategoria: Dotacje.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32-32-48-475, 32-32-48-556, bądź mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Bezdomni – wystarczy zareagować!

Apelujemy o czujność i sygnały o osobach bezdomnych na terenie naszej gminy.
Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 2, tel. 323242691 (pon. w godz. 7.30-17.00, wt., śr., czw. w godz. 7.30 do 15.30, pt. w godz. od 7.30 do 14.00); po godzinach pracy MOPS zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska – tel. 986, a po godz. 22.00 Policja – tel. 997 i 112.
Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, ale także skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać jeden gorący posiłek.


Informacja dla przedsiębiorców – www.Biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań, które mają na celu umożliwienie realizacji jak największej liczby spraw na linii urząd – obywatel (czy przedsiębiorca) drogą elektroniczną. Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem www.Biznes.gov.pl.
Biznes.gov.pl to rzetelne źródło aktualnych informacji. Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom w realizacji spraw online związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i za granicą.
Za pośrednictwem Biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą zrealizować sprawy urzędowe przez Internet. Obecnie udostępnia 300 usług online oraz 200 spersonalizowanych poradników, które odpowiadają na indywidualne pytania, 1100 opisów usług i ponad 500 artykułów.
Na portalu działa również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli infolinia oraz czat i system obsługi trudnych zapytań będące bezpłatnym wsparciem firm ze strony merytorycznych ekspertów.
Zachęca się przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej do odwiedzania ww serwisu.

Grażyna Socha
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich


Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2019 r.
Termin składania wniosków mija 28 stycznia 2019 r.
Szczegóły: http://ngo.mikolow.eu/nabor-do-komisji-konkursowych-2/


Ogłoszenie MOPS

Burmistrz Miasta Mikołowa informuje o terminach wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego w 2019 roku realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
16 stycznia • 15 lutego • 15 marca • 16 kwietnia • 16 maja • 17 czerwca • 16 lipca • 16 sierpnia • 16 września • 16 października.
Obsługa klienta odbywa się w MOPS przy ul. Kolejowej 2:
• Zespół ds. Świadczeń Alimentacyjnych pokój nr 1 - poniedziałek od 7:30 do 11 00 oraz od 13:00 do 16:45, wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 15:15, Piątek od 7:30 do 13:45 • Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych pokój nr 3 lub 5. poniedziałek od 7:30 do 16:45, wtorek od 7:30 do 15:10, środa od 7:30 do 15:15, czwartek od 7:30 do 15:15, piątek od 7:30 do 13:45.


 Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Urząd Miasta Mikołów uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości stają się z mocy prawa właścicielami tych nieruchomości.
Z tytułu przekształcenia właściciel ponosi opłatę przez okres 20 lat. Opłata za dany rok jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Jeżeli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty należnej w 2019 r., płatnej do 29 lutego 2020 r. Opłatę można wnieść również jednorazowo. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu płatności.
Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości będących własnością Gminy Mikołów, jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane z urzędu przez Burmistrza w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku.
Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.


Komunikat dla płatników

Urząd Skarbowy informuje, że w 2019 r. wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani są do wysyłki druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej.
Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego.
Do dnia 31 stycznia 2019r. należy przesłać do urzędu skarbowego wszystkie deklaracje i informacje: PIT4R, PIT8AR,  PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
Formularze można przesłać za pomocą: 1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów; 2. Modułu finansowo-księgowego; 3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)
Wszystkie informacje, formularze, aplikacje do pobrania na stronie portalpodatkowy.mf.gov.pl
Formularze można podpisać: podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze; danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.


Czas na brąz

Od 1 stycznia na terenie gminy wprowadzona została segregacja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Będą one zbierane w nieruchomościach jednorodzinnych w specjalnie do tego przeznaczonych workach, natomiast w nieruchomościach wielorodzinnych - w pojemnikach. Dostarczone worki i pojemniki będą w kolorze brązowym z napisem BIO.
W nieruchomościach jednorodzinnych odpady BIO będą odbierane w ilości 2 worków o pojemności 120 litrów podczas każdego odbioru – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu.
W nieruchomościach wielorodzinnych odbiór będzie się odbywał w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach raz w tygodniu.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

- chwasty, liście, trawę, kwiaty,
- pozostałości roślinne,
- rozdrobnione gałęzie,
- odpadki po owocach i warzywach,
- przeterminowane owoce i warzywa,
- resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
- skorupki jaj, łupiny orzechów,
- fusy z kawy i herbaty,
- odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano).
- płynnych resztek jedzenia,
- resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (odpadki z mięsa, ryb, kości),
- psich odchodów,
- żwirku po kotach,
- ziemi,
- darni.

 

Stwórz logo na jubileusz miasta

Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie unikatowego znaku graficznego, który będzie  używany do promowania przypadającego w 2022 roku jubileuszu 800-lecia miasta.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 marca. Szczegóły konkursu na: www.mikolow.eu/800-lat/

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0206.07.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę